Kampania „Na głos o depresji” REGULAMIN KONKURSU

Konkurs dla szkół.

„Historie wyciągnięte z szuflady, czyli o skrywanych emocjach.”

Regulamin konkursu poetyckiego

Organizator konkursu

      Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu.

      Cele konkursu :

  • zachęcanie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej,
  • popularyzacja poezji, jako formy wyrażania własnych uczuć, przeżyć i doświadczeń,
  • profilaktyka depresji.

       Adresaci konkursu :

  • uczniowie  klas VI, VII, VIII szkół podstawowych,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zasady uczestnictwa.

1.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną na adres Ośrodka Profilaktyki
profilaktyka@inowroclaw.info.pl niepublikowanych wcześniej wierszy własnego autorstwa o tematyce związanej z depresją.

2. Tekst wiersza powinien być napisany w programie Microsoft Word oraz zapisany i wysłany
w postaci pliku PDF. Nazwa pliku powinna zawierać nazwisko autora i tytuł wiersza,
np. Kowalska – Wiersz o depresji.

3. Wraz z plikiem PDF  pracy konkursowej należy przesłać wypełnione i podpisane własnoręcznie oświadczenie ( załącznik nr 1 ) w postaci skanu. W nazwie pliku ze skanem należy umieścić nazwisko autora wraz ze słowem „oświadczenie”, np. Kowalska-oświadczenie.

 Plik oświadczenia został przekazany pedagogom szkół biorących udział w kampanii
„Na głos o depresji” oraz udostępniony do pobrania na stronie Ośrodka http://profilaktyka.inowroclaw.info.pl/

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 wiersze spełniające kryteria konkursowe.

5. Wszystkie  zgłaszane do konkursu wiersze należy przesłać w jednym e- mail, każdy wiersz zapisany jako osobny plik wg wskazań, wraz z podpisanymi odrębnymi  dla każddego wiersza oświadczeniami.

6. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem należy przesyłać do 24 grudnia 2020 r. Liczy się data wpływu maila na adres Ośrodka Profilaktyki.

Uczesnik składa własnoręczny podpis pod oświadczeniem. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny uczestnika.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem przez autora zgody na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji.

Nagrody i kryteria oceniania.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 grudnia 2020 r.

2. Prace będą oceniane przez powołane w tym celu jury w dwóch kategoriach :

  • uczniowie klas VI, VII, VIII  szkół podstawowych
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

3. Prace nieczytelne, z błędami ortograficznymi, oddane po terminie, nie spełniające wymogów regulaminu będą wyłączone spod oceny jury.

4. Przewiduje się wyłonienie 3 pierwszych miejsc w obu kategoriach  oraz ewentualne przyznanie wyróżnień.

5.  Jury zastrzega sobie prawo do ogłoszenia miejsc równorzędnych oraz braku wyłonienia zwycięzców.

6.  Decyzje jury są ostateczne .

7.  Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani przez Organizatora, za pośrednictwem e – maila lub telefonicznie.

8.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www Organizatora .

9. Wręczenie nagród odbędzie się w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, ul. Toruńska 26 w wyznaczonym terminie, o którym zostaną poinformowani laureaci podczas przekazywania wyników konkursu.

Oświadczenie pobierz tutaj:

Powiększ litery
Zmień kontrast