Kampania Przemoc karmi się biernością. Przemoc wobec osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne często z uwagi na ograniczenia zdane są w codziennym funkcjonowaniu na pomoc innych osób. Społeczne postrzeganie osób z niepełnosprawnością oparte jest często na stereotypach, mitach, uprzedzeniach, będących wynikiem braku wiedzy na temat potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Takie postrzeganie niepełnosprawności skutkuje w odbiorze społecznym postawami niechęci i ignorowania problemów tych  osób. Badania pokazują,  że większość osób ( 79% ) , którym znane były jakieś akty przemocy poza ich rodziną, nie podjęła żadnej interwencji. Niereagujących na przemoc we własnej rodzinie jest również większość ( 69,5%). Najczęściej podejmowaną reakcją w grupie interweniujących była „ interwencja osobista”, rzadszą „powiadamianie innych”.

Osoby niepełnosprawne rzadko zgłaszają sytuacje przemocy, z uwagi na :

 • ograniczenia np. w komunikowaniu się, poruszaniu
 • lęk przed pogorszeniem sytuacji i eskalacją krzywdzenia
 • pozostawaniem w zależności od oprawców
 • wykluczenie społeczne
 • nieznajomość swoich praw
 • uznawanie je za mniej wiarygodne
 • brak umiejętności i wiedzy w jaki sposób i gdzie zwrócić się o pomoc.

Najczęściej spotykane rodzaje przemocy wobec osób niepełnosprawnych to:

 • przemoc fizyczna – bicie, szarpanie, popychanie
 • przemoc psychiczna – poniżanie, groźby użycia przemocy, wywoływanie lęku
 • zaniedbanie – izolowanie, odmawianie dostępu do żywności, opuszczenie, odrzucenie
 • przemoc seksualna
 • przemoc ekonomiczna – przywłaszczanie pieniędzy , odmawianie wsparcia materialnego

W polskim systemie prawnym nie ma szczególnych rozwiązań dotyczących wyłącznie osób niepełnosprawnych, jednakże przepisy wskazują, iż osoby zależne i nieporadne w związku ze stanem psychicznym podlegają szczególnej ochronie. Oznacza to, że przestępstwa te ścigane są z urzędu. ( art.207 KK, art.198 KK ).

Z badań wynika, że ok.50% badanych wykazuje postawę obojętności na akty przemocy wobec osób niepełnosprawnych. Większość uważa, że w takich sytuacjach „ lepiej się nie wtrącać”.

Nie bądź obojętnym świadkiem ! Reaguj !

 

 Co możesz zrobić, gdy jesteś znajomym, sąsiadem/ sąsiadką, członkiem rodziny… osoby niepełnosprawnej doznającej przemocy?

Nawet jeśli symptomy przemocy mogą być niepewne, mało widoczne czy niejednoznaczne spróbuj porozmawiać z ofiarą. Nie bój się pytać, czego potrzebuje i jak możesz pomóc. Czasami jedno pytanie, gest, zainteresowanie może uruchomić lawinę pomocy.

Powiedz wprost osobie krzywdzonej, że to czego doświadcza to przemoc.

Możesz zaproponować  skorzystanie z rozmowy z psychologiem, specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także w razie potrzeby z radcą prawnym.

Jeśli to możliwe porozmawiaj również z opiekunem osoby niepełnosprawnej ,osobą krzywdzącą. Zaproponuj  jej/jemu spotkanie z psychologiem, specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także w razie potrzeby pomoc lekarza rodzinnego, opieki świadczonej przez MOPS . Twoja reakcja może zmotywować ofiarę i sprawcę przemocy do szukania pomocy. Taką formę pomocy oferują placówki na terenie naszego miasta:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. św. Ducha 90, tel. 52 356 22 47;   52 356 22 48; 52 356 22 68;  52 356 22 69

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień ul. Toruńska 26,

tel.52 357 43 89;      52 525 65 99

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR ul. Mątewska 17, tel.52 359 22 49

Komenda Powiatowa Policji ul. Toruńska 15, tel.52 566 52 10; 997

Jeśli nie chcesz lub boisz się konfrontować ze sprawcą przemocy możesz informację o formach pomocy wrzucić do skrzynki na listy.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec osób niepełnosprawnych i nie wiesz, jak zareagować w danej sytuacji, możesz zadzwonić do Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02. Gdy widzisz/słyszysz, że osoba  niepełnosprawna jest w niebezpieczeństwie, wezwij  policję tel. 997.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiększ litery
Zmień kontrast