OŚRODEK PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
W INOWROCŁAWIU

Co robimy?

Witamy na stronie naszego Ośrodka.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszej działalności oraz zachęcamy do korespondencji z nami.
Dyrekor OPiRPU Katarzyna Biczkowska
Go to Zespół terapeutyczny

Zespół terapeutyczny

Niesiemy pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, członkom ich rodzin oraz rodzinom uwikłanym w przemoc

Go to Miejskie Świetlice socjoterapeutyczne

Miejskie Świetlice socjoterapeutyczne

„Motylek” Mątwy „Świetlik” Śródmieście „Kasztanek” Rąbin „Tygrysek” Nowe Osiedle
Jak zapisać dziecko do świetlicy?
Zgłoś się do pedagoga szkolnego,pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub jednej ze świetlic

Go to Pracownia Lokalnych Badań Społecznych

Pracownia Lokalnych Badań Społecznych

Prowadzimy badania postaw i opinii mieszkańców w zakresie problemów uzależnień w naszym mieście

Go to Profilaktyka w szkołach Kampanie Profilaktyczne

Profilaktyka w szkołach Kampanie Profilaktyczne

Edukacja i informacja
w obszarach takich jak: agresja,przemoc,alkohol, narkotyki, dopalacze, emocje, rozwiązywanie konfliktów,Internet – jako zagrożenie,
oraz podnoszenie umiejętności psychospołecznych

Jaki masz problem?

Zespól Terapeutyczny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzaleznień proponuje konsultacje, terapię, pomoc psychologiczną, pracę nad przemocą, programy profilaktyczne, edukacyjne
i korekcyjne dla mieszkańców Miasta Inowrocławia
alkohol
narkotyki
przemoc
hazard
inne

Konsultacja ze specjalistą ma na celu wskazanie odpowiedniej formy terapii w zależności od stanu pacjenta, możliwości utrzymywania abstynencji oraz przebiegu uzależnienia. Kompleksowa oferta obejmuje program pomocy dla osób borykających się z narkomanią, chorobą alkoholową i innymi uzależnieniami oraz ich rodzin a także dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy, programy profilaktyczne i edukacyjne.


Oferta zawiera:
Porady diagnostyczne, psychoterapię indywidualną, terapię grupową, konsultacje z lekarzem psychiatrą, badania za pomocą testów psychologicznych i pomoc psychologa.

Jeśli nie ma możliwości podjęcia terapii w trybie ambulatoryjnym pomagamy w poszukiwaniu miejsca do podjęcia leczenia stacjonarnego.

  • telefon 52 525 65 99

  • telefon 52357 43 89

Grupa dla kierowców

czwartki godz.16.00

Grupa zadaniowa


czwartki godz.18.00

grupa edukacyjna


poniedziałki godz.17.30

Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne

"Dziec­ko może nau­czyć do­rosłych trzech rzeczy: cie­szyć się bez po­wodu, być ciągle czymś zajętym i do­magać się - ze wszys­tkich sił - te­go, cze­go prag­nie."
- Paulo Coelho

Działalność świetlic polega na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz pomaganie dzieciom. Organizujemy zajęcia wychowawcze, korekcyjne i edukacyjne w tym: pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, organizujemy zabawy i spotkania okolicznościowe. Wyrównujemy szanse na start w dorosłość dzieci i młodzieży. ZAPRASZAMY :)

„Motylek”

wychowawca
Karolina Jaskulska
Świetlica Socjoterapeutyczna „Motylek” ul. Słoneczna 20
88-100 Inowrocław
tel. 52 352 75 40

„KASZTANEK”

wychowawca
Karolina Lepczyńska
Świetlica Socjoterapeutyczna „Kasztanek”
ul. Wierzbińskiego 11
88-100 Inowrocław
tel. 512 373 963

„Tygrysek”

wychowawca
Joanna Kotuniak – Wiśniewska
Świetlica Socjoterapeutyczna „Tygrysek”
ul. Armii Krajowej 16
88-100 Inowrocław
tel. 52 357 38 51

„ŚWIETLIK”

wychowawca
Katarzyna Pawlak
Świetlica Socjoterapeutyczna „Świetlik” ul. Poznańska 2 88-100 Inowrocław
tel. 510 047 166

Pracownia Lokalnych Badań społecznych

AKTUALNOŚCI

informacje i wydarzenia

Kontakt

OPIRPU
Powiększ litery
Zmień kontrast