13 maja 2019

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowrocławiu

 Miejsca pomocy dla rodziny

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowrocławiu działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Została powołana Zarządzeniem nr 27/2009 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 3 lutego 2009 roku.

W skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele następujących instytucji:

Przewodniczący – Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia
Sekretarz – Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu

Członkowie:

 • Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
 • Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
 • Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
 • Grupa AA „Nowe Życie” Inowrocław
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
 • Kujawskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów w Inowrocławiu
 • Zakład Karny w Inowrocławiu

Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

– inicjowanie działań w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
– udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą     w rodzinie,
– ustalanie zgodności wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej,
– wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
– współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w opracowaniu projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
– prowadzenie działań zmierzających do poddania się osób uzależnionych od alkoholu leczeniu odwykowemu,
– podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
– przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania   z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Tryb postępowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowrocławiu w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego

 1. Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego może być złożony      w szczególności przez:

 • Policję;
 • członków rodziny lub sąsiadów osoby nadużywającej alkoholu;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • kuratorów sądowych;
 • placówki oświatowe;
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 • organizacje pożytku publicznego.

2. Informacje podane we wniosku, o którym mowa w § 1, są uzupełniane     i weryfikowane w toku całego postępowania w szczególności poprzez:

 • kartę informacyjną wypełnianą przez członka rodziny lub osobę wspólnie zamieszkującą z osobą, której dotyczy wniosek;
 • informację o interwencjach Policji związanych z nadużywaniem alkoholu przez osobę, której dotyczy wniosek.

3. Osoba, której dotyczy wniosek jest proszona o przybycie na posiedzenie Komisji listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

4. W przypadku złożenia wniosku o zobowiązanie do leczenie przez instytucję, na pierwsze posiedzenie Komisji zapraszany jest członek rodziny lub osoba wspólnie zamieszkująca, z osobą której dotyczy wniosek w celu wypełnienia karty informacyjnej.

5. Posiedzenie Komisji ma na celu zmotywowanie uczestnika postępowania do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego lub jego kontynuacji.

6. Jeżeli uczestnik postępowania zgłosi się na posiedzenie Komisji i zadeklaruje podjęcie leczenia, składa w tej sprawie pisemne zobowiązanie oraz wyraża zgodę na uzyskiwanie przez Komisję informacji na temat przebiegu jego leczenia.

7. 1. Jeżeli uczestnik postępowania zgłosi się na posiedzenie Komisji i nie zadeklaruje podjęcia leczenia albo nie stawi się na kolejne posiedzenie Komisji, Komisja może skierować go na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

2.Jeżeli uczestnik postępowania nie zgłasza się na badanie przez biegłego, Komisja kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

8. Jeżeli uczestnik postępowania, który zadeklarował podjęcie leczenia, nie podjął go lub przerwał, jest ponownie proszony o przybycie na posiedzenie Komisji lub kierowany na badanie przez biegłego, o którym mowa w § 6 ust. 1.

9. 1. Uczestnik postępowania proszony jest o przybycie na posiedzenie komisji w celu zapoznania się z opinią biegłego. W przypadku stwierdzenia uzależniania od alkoholu jest motywowany do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego.

2.Jeżeli uczestnik postępowania, co do którego biegły stwierdził uzależnienie od alkoholu nie zgłosi się na posiedzenie Komisji albo nie zadeklaruje podjęcia leczenia, Komisja kieruje do Sądu wniosek określony w § 6 ust. 2.

10. W szczególnych przypadkach Komisja może nie stosować trybu postępowania określonego w § 3 – 8 i skierować wniosek o zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu bezpośrednio do sądu.

11. Jeżeli sąd wyda postanowienie o oddaleniu wniosku, o którym mowa    w § 6 ust. 2, Komisja wnosi o jego uzasadnienie, a po jego otrzymaniu rozważa możliwość zaskarżenia tego postanowienia.

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

Formularz wniosku o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego można pobrać w siedzibie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu przy ulicy Toruńskiej 26 (p. 3). Wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub przesłać.

Wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania uzyskacie Państwo
w siedzibie Miejskiej Komisji (p. 3) lub pod numerem telefonu: 52 357 43 89.

 Pobierz wniosek (skierowanie na leczenie odwykowe)

Powiększ litery
Zmień kontrast